2020 Workshop Agenda

 

 

 

 

Presentations

Activity 1.7: Hong Kong case study Dieu Phan (SCAP), Alec Zuo (University of Adelaide) and Robin Roberts (Griffith University )
1.7 Video Presentation

Activity 1.8: Wholesale market monitoring study –update & next steps Dieu Phan (SCAP) and Alec Zuo (University of Adelaide)
1.8 Video Presentation

Activity 2.1: Fertiliser management & input cost reduction study Nguyen Van Son (SOFRI) and Peter Johnson (Griffith University)
2.1 Video Presentation

Activity 2.2: Alternative to Paclobutrazol and extending mango flowering study Nguyen Van Son (SOFRI) and Cameron McConchie (Griffith University)
2.2 Video Presentation

Activity 2.3: Management of Sapburn study -incorporating outcomes of A1.6 Tram Anh San and team (SIAEP), Van Phong Nguyen and team (SOFRI) and Peter Johnson (Griffith University)
2.3 Video Presentation

Activity 2.3: Trolley Concept study Le Minh Hung and team (SIAEP)

Activity 2.4: Mango freezing –partial trial study Kim Oanh Tran (SIAEP) and Richard Beyer (Griffith University)
2.4 Video Presentation

Activity 2.5: Intervention feasibility analysis and validation study Dinh Hoang (SCAP) and Alec Zuo (University of Adelaide)
2.5 Video Presentation

 

Trình bày Tiếng Việt

Hoạt động 1.7: Nghiên cứu điển hình tại Hồng Kông Dieu Phan (SCAP), Alec Zuo (University of Adelaide) and Robin Roberts (Griffith University )
1.7 Video Presentation (Vietnamese)

Hoạt động 1.8: Nghiên cứu hệ thống giám sát thị trường bán buôn – cập nhật thông tin và những bước tiếp theo Phan Diệu (Trung tâm Chính sách và Chiến lược nông nghiệp nông thôn Miền Nam) và Alec Zuo (Trường Đại học Adelaide)
1.8 Video Presentation (Vietnamese)

Hoạt động 2.1: Nghiên cứu quản lý phân bón và giảm chi phí đầu vào Nguyen Van Son (SOFRI – Viện cây ăn quả miền Nam) và  Peter Johnson (Griffith University)
2.1 Video Presentation (Vietnamese)

Hoạt động 2.2: Thay thế cho Paclobutrazol và kéo dài thời gian ra hoa của xoài Nguyen Van Son (SOFRI – Viện cây ăn quả miền Nam) và Cameron McConchie (Trường Đại học Griffith)
2.2 Video Presentation (Vietnamese)

Hoạt động 2.3: Nghiên cứu quản lý phỏng mủ– Kết hợp các kết quả của A1.6 Trâm Anh San và nhóm (SIAEP), Nguyễn Văn Phong và nhóm (SOFRI) và Peter Johnson (Đại học Griffith)
2.3 Video Presentation (Vietnamese)

Hoạt động 2.4: Đông lạnh xoài – Nghiên cứu thử nghiệm một phần Kim Oanh Tran (SIAEP) và Richard Beyer (Griffith University)
2.4 Video Presentation (Vietnamese)

Hoạt động 2.5: Phân tích và đánh giá tính khả thi của hoạt động can thiệp Dinh Hoang (SCAP -  Trung tâm Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn Miền Nam) và Alec Zuo (Trường Đại học Adelaide)
2.5 Video Presentation (Vietnamese)