Hội nghị tổng kết việc thực hiện dự án

Phát triển liên kết chuỗi giá trị để cải thiện hệ thống sản xuất sắn qui mô nhỏ ở Việt Nam và Indonesia” (Dự án AGB/2012/078)

Concluding Workshop for the project

Developing value-chain linkages to enhance the adoption of profitable and sustainable cassava production systems in Vietnam and Indonesia AGB/2012/078

Địa điểm tổ chức Hội nghị:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông lâm nghiệp Tây Bắc, thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc;

Địa chỉ:  Xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Workshop Venue:

Northwestern Agriculture and Rural Development Research Centre under NOMAFSI;

Chieng Ban Commune, Mai Son District, Son La Province

Thời gian tổ chức Hội nghị:

Ngày 25/6/2020

Workshop Schedule

25th June, 2020

Workshop Report (in Vietnamese)

Workshop Report (in English)

Kết quả nghiên cứu chuỗi giá trị sắn Sơn La Summary of Value Chain Research in Son La (in Vietnamese)

Kết quả thử nghiệm đồng ruộng Field Trial Results (in Vietnamese)